เข้าสู่ระบบ

 
 

นักเรียน  
Username : รหัสประจำตัวนักเรียน
Password : วันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 25 มกราคม 2538 Password คือ 25/1/2538
   
หมายเหตุอาคารอำนวยการ1 Gracehall
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 117 ถนนแก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. (053) 242038